Citát

Kto sa bojí Boha, nemá strach.
Benedikt XVI.

Kto má meniny?


Meniny má: Gizela
Zajtra Viola

 

História

Najstaršie dejiny

Oravská Jasenica od svojho počiatku do roku 1612 cirkevne patrila do Lokčianskej evanjelickej farnosti. Evanjelickej preto, že za Thurzovcov sa po Orave rozšírilo reformačné hnutie a všetky fary a kostoly museli byť evanjelické. Lokca mala školu pre deti z celého obvodu a cintorín, do ktorého pochovávali svojich mŕtvych aj ľudia z okolitých dedín, vrátane nás. Podľa starej povesti pri jednom pohrebe na ceste do Lokce spadla truhla s mŕtvym a po tejto udalosti si Jaseničania založili cintorín vo svojej obci. Po roku 1612 patrila Oravská Jasenica už vždy do Námestova. Ešte aj v roku 1945 dodržiavali kanonickú vizitáciu z roku 1832, ktorá im predpisovala "zôsyp" (povinné naturálne dávky) pre námestovského farára  - 9 meríc žita, 9 meríc jačmeňa a 9 meríc ovsa. Kostol bol v našej farnosti postavený v roku 1882. Uplatnili sa na ňom doznievajúce barokové a klasicistické prvky.

imag0067

20. storočie

Z roku 1910 sa nám zachovala správa o zničení kostolnej veže. 21. 09. 1910 udrel do veže blesk a následne vznikol požiar. Kostolná veža musela byť nanovo vystavaná. V prvej svetovej vojne v roku 1916 a 1917 nariadila rakúsko – uhorská vláda rekviráciu (zhodenie) zvonov pre vojenské účely. Medzi inými aj v našej obci boli zrekvirované 2 zvony. Po skončení vojny si naši občania s pomocou amerických krajanov zakúpili v roku 1922 dva zvony. Jeden z nich však neharmonizoval s ostatnými a bol prasknutý. Tento zvon sa vôbec nepoužíval. Neskôr, po 2. svetovej vojne, badáme v našej farnosti kultúrny rast. Farníci sa už v polovici 20. storočia aktívne angažovali v kultúrnych aktivitách, o čom svedčí napríklad to, že v roku 1957 sa náš spevácky súbor podvedením p. učiteľa Štefana Krasuľu zúčastnil na krajskej prehliadke speváckych súborov v Žiline. Oravská Jasenica získala II. miesto piesňou Aká si mi krásna, ty rodná zem moja. Jedným z dirigentov, ktorí viedli spevácky zbor bol neskôr aj Martin Zanovit, dnes páter redeptorista.

nhgmnhv

V šesťdesiatych rokoch bolo tiež v našej obci zvykom, že na veľké sviatky, ako bola Veľká noc a Vianoce, divadelní ochotníci pripravili predstavenie, na ktoré pozvali celú dedinu. Roku 1960 sa občania rozhodli svojpomocne vybudovať novú ohradu okolo kostola a tak nahradiť pôvodnú kamennú ohradu z minulého storočia. Projekt si však vyžiadal spílenie starých líp. Ich odstránením sa zmenil výzor kostola a preto boli vysadené nové lipy. Okolo schodov bolo urobené železné zábradlie a bránka. V roku 1970 a 1971 sa občania rozhodli zakúpiť svojpomocne nový zvon. Dohodli sa so súkromnou lejárkou zvonov na Morave na uliatí zvona, ktorý by harmonizoval s ostatnými. Dohodli sa na cene 100 000 Kčs. Starý prasknutý a 1 malý (cingalku) dali ako protihodnotu v cene 15 000 Kčs. V roku 1978 bola prevedená oprava kostola.Prebudovaný bol oltár, dlažba, osadené nové lavice, rozšírený chór a pristavaná jedna miestnosť. Obnovu si vyžiadala aj vnútorná maľba a nastriekanie vonkajších stien. V tomto období bol rozšírený aj cintorín a jeho oplotenie. V roku 1995 sa v našej farnosti prvýkrát uskutočnilo koledovanie Dobrej noviny a v nasledujúcom roku bola založená Amanda - spoločenstvo mladých ľudí (animátorov) a detí, ktorí sa rôznymi aktivitami snažia rozvíjať a šíriť kresťanské hodnoty. Do roku 1998 nebola Oravská Jasenica samostatná farnosť, ale patrila pod Námestovo a vystriedalo sa tu viacero kaplánov.

Farský úrad z kroniky

 

Oravská Jasenica ako samostatná farnosť

Za samostatnú farnosť bola ustanovená 1. júla 1998. V tento deň bola tiež vysvätená farská budova, ktorá bola postavená s Božou pomocou, vďaka obetavosti veriacich a občanov obce Oravská Jasenica a mnohých dobrodincov. Novú farskú budovu posvätil otec biskup Mons. Andrej Imrich a zároveň predstavil správcu novej farnosti - vdp. Petra Palidera.

Na Vianoce v roku 1999 sa opäť obnovila tradícia divadelného predstavenia a mladí pod vedením Ivana Krušinského nacvičili divadelnú hru Ježišovo narodenie, ktorú prezentovali na sviatok Božieho narodenia.

 Jedným z významných krokov, ktoré správca farnosti urobil bolo, že našu farnosť v októbri roku 2000 pri nedeľnej ružencovej pobožnosti zasvätil Panne Márii.

Veľké Božie požehnanie priniesol hneď nasledujúci rok 2001. V týždni od 20. do 28. januára sa konali v našej obci ľudové misie. Viedli ich otcovia redemptoristi z Podolínca. Boli to otec Michal, otec Štefan, náš rodák otec Martin (Zanovit) a laický brat Jozef. Pripravili bohaté duchovné hody. Denne boli odslúžené dve sv. omše s misijnými príhovormi pre dospelých a jedna svätá omša pre deti. Ďalej boli prednášky zamerané pre ženy, pre mužov, pre mládež. Bol premietnutý film Ježiš. Otcovia redemptoristi sa stretli aj s deťmi v MŠ a ZŠ. Pri záverečnej misijnej svätej omši bol posvätený a osadený nový misijný kríž. Toho istého roku 29.septembra navštívil našu farnosť arcibiskup diecézy Chartum na severe Sudánu Mons. Gabriel Zubur Wako a biskup Spišskej diecézy Mons. František Tondra. Stalo sa tak na pozvanie eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev deti a v spolupráci s Konferenciou biskupov Slovenska sekciou pre mládež. Pri tejto príležitosti sa v obci zišli členovia eRka Spišskej diecézy (200 členov) na svätej omši. Po ukončení svätej omše sa uskutočnila prednáška spojená s diskusiou v kultúrnom dome.

V nasledujúcom roku 2002 bola so súhlasom správcu farnosti vdp. Petrom Paliderom vybudovaná nová kaplnku na Pustom vŕšku pripomínajúca Lurdskú jaskyňu. Pričinili sa o to rodina Madleňáková a rodina Stanislava Pavča. Táto kaplnka bola posvätená v deň odpustovej slávnosti - 6. Augusta 2002 vdp. Petrom Paliderom za veľkej účasti veriacich z našej obce. Dodnes je veľmi obľúbeným miestom pre oddych a modlitbu.

Organista Peter Prielomek nadviazal v roku 2003 na tradíciu  dospelých speváckych chrámových zborov a založil zmiešaný spevácky chrámový zbor. Vystupujú najmä počas cirkevných sviatkov, ako sú Vianoc, Veľká noc či odpustová slávnosť Premenenia Pána.

V roku 2006 sa okolo cesty ku kaplnke začali stavať aj zastavenia Krížovej cesty. Obrazy jednotlivých zastavení vyrezal z dreva rezbár Roman Brontvaj. Po dokončení boli posvätené pri svätej omši a osadené do kaplniek.

V znamení obnovy kostola sa niesol rok 2009. Bolo treba zrekonštruovať strechu kostola, nanovo urobiť latovanie , sčasti vymeniť zhnitý krov a pôvodný zinkový plech strechy kostola sa vymenil za trvácnejší medený. K týmto prácam sa pridalo aj namaľovanie fasády kostola. 10. Septembra bol z veže zložený kríž s podsudom,v ktorom sa našla dobre zachovaná správa o zničení kostolnej veže z roku 1910. Kríž s podsudom sa dal zrenovovať, bol nainštalovaný aktívny bleskozvod. Rekonštrukčné práce boli úspešne dokončené. Od tohto roku máme na kostolnej veži aj hodiny, ktoré boli osadené ešte 26. marca.

V roku 2011 Obecný úrad v spolupráci s abstinenčným klubom Jaseň zrekonštruovali kaplnku Pod Poliankou, ktorá bola postavená niekedy okolo roku 1908 ako vďaka za to, že v obci prestal hynúť dobytok. Upravilo sa aj okolie, ktoré slúži na príjemné posedenie a oddych. Po vysvätení je táto kaplnka opätovne zasvätená zastaveniu „Padnutie Pána Ježiša pod krížom“.

Júl 2012 predstavuje ďalší medzník vo farskom živote našej obce. Po 14 rokoch služby v Oravskej Jasenici bol správca farnosti vdp. Peter Palider preložený do farnosti Hôrka. Farárom našej farnosti sa stal od 12. 07. 2012 vdp. Karol Pôbiš.

image 1469 cast obce

V roku 2014 sa v našej farnosti po dlhšej prestávke konali opäť misie. Trvali od 6. do 11. 4., čiže od nedele do piatku. Viedol ich páter Juraj Bernaciak zo Spoločnosti kňazov srdca Ježišovho - dehoniánov. Od nedele do stredy prebiehali každý deň prednášky pre deti, ženy, mužov a mládež a doobeda program dopĺňali pobožnosti ako krížová cesta, ruženec, adorácia. Vo švrtok sa páter venoval chorým a v piatok sa konala veľká misijná svätá spoveď. Pre našu farnosť to bol čas veľkého duchovného povzbudenia.
Veľkú milosť pre našu farnosť priniesol aj pondelok 12.5.2014, odkedy máme v našom kostole možnosť uctievať si relikvie bl. sestry Zdenky Schelingovej. Relikvie nám priniesli sestričky z  Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža a stalo sa tak na žiadosť nášho pána farára. Relikvie sú vystavené v prednej časti kostola medzi obrazmi bl. sestry Zdenky a sv. Jána Pavla II.


Zdroj:
Obecná kronika Oravskej Jasenice 
Oravská Jasenica, Peter Huba, r. 1993, s. 116

National CPR Association